Polityka prywatności i RODO

Ochrona Twoich danych osobowych jest dla nas bardzo ważna. Dlatego informujemy Cię, iż dozwolone sposoby przetwarzania Twoich danych osobowych zostały uregulowane przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1). – czyli tzw. RODO, Ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO zostało stworzone, aby dać wszystkim osobom fizycznym większą kontrolę nad sposobem, w jaki ich dane są wykorzystywane.
Jednym z podstawowych obowiązków Administratorów (podmiotów, które przetwarzają dane osobowe) jest przekazywanie informacji: kto, w jakim celu przetwarza Twoje dane osobowe oraz jakie w związku z tym przysługuję Ci prawa.


Kto jest administratorem danych?
1) Administratorem danych osobowych jest Spółka Arkop Sp. z o.o. Projekt 2 Sp. Komandytowa z siedzibą we Wrocławiu, przy ulicy Jerzmanowskiej nr 18;
2) Administrator danych osobowych powołał osobę, która sprawuje nadzór nad prawidłowością przetwarzania twoich danych osobowych, a z która można się skontaktować za pomocą e-maila:iodo@arkop.com.pl.


Jakie dane przetwarzamy?
Zbieramy i przetwarzamy informacje dobrowolnie uzyskiwane od klientów podczas:
1) wypełnienia formularza kontaktowego na stronie www;
2) wypełniania formularzy lub ankiet w formie papierowej;
3) rozmów telefonicznych;
4) korespondencji e-mail;
5) przekazania przez Ciebie do nas dokumentów;
6) składania przez Ciebie zamówień i zapytań;
7) spotkań z naszymi pracownikami i przedstawicielami;
8) przekazania danych w zawartej umowie deweloperskiej, rezerwacyjnej.


W jakim celu i na jakiej podstawie będą przetwarzane dane?
Dane osobowe przetwarzamy na podstawie:
1) obowiązujących przepisów prawa, w celu realizacji obowiązków ustawowych art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
2) zawartych umów, w celu realizacji postanowień danej umowy art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
3) na podstawie uzyskanej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).


Dane osobowe udostępniamy:
1) podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa (np. sądom, urzędom, organom administracji publicznej, organom ochrony prawnej, organom nadzoru);
2) podmiotom przetwarzającym w naszym imieniu dane (np. podmiotom obsługującym nasze systemy teleinformatyczne lub udostępniającym nam narzędzia teleinformatyczne)
3) innym spółkom powiązanym z Arkop Sp. z o.o. Projekt 2 spółka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu, a w szczególności spółce Arkop sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, przy ulicy Jerzmanowskiej nr 18;
4) Pracownikom, współpracownikom Administratora Danych Osobowych upoważnionym do ich przetwarzania,
5) Podmiotom, którym Administrator Danych Osobowych powierzył przetwarzanie danych osobowych, wśród których znajdują się m.in.: Generalny Wykonawca, Zarządca Nieruchomości, Bank, w którym został otworzony Rachunek Powierniczy dla prowadzonego Przedsięwzięcia Deweloperskiego;
6) Odbiorcom danym osobowych t.j. Kancelarii Notarialnej, celem sporządzenia projektu umowy;
7) Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (do krajów innych niż kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Lichtenstein),

Jak długo przechowujemy dane?
Dane osobowe przechowywać będziemy przez okres niezbędny do realizacji celów, do których dane osobowe zostały zebrane lub do których są przetwarzane; w zakresie niezbędnym do zapewnienia zgodności z obowiązującym wymogiem prawnym lub w zakresie w jakim jest to wskazane w świetle obowiązujących przepisów o archiwizacji. I tak:
– w przypadku złożenia oferty do czasu związania ofertą,
– w przypadku zawarcia umowy, do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń z umowy,
– w przypadku wyrażenia zgody do przetwarzania danych w określonym celu, co czasu cofnięcia zgody.


Jakie prawa przysługują wszystkim, których dane są udostępniane i przetwarzane?
Każdej osobie, której dane osobowe są udostępniane przetwarzane i przekazywane przysługują następujące prawa, w świetle obowiązujących przepisów :
1) prawo dostępu do danych,
2) prawo do sprostowania danych, gdy są one nieprawidłowe,
3) prawo do żądania usunięcia danych
4) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych,
5) prawo do przenoszenia danych,
6) Prawo do kopiowania danych
7) Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do bycia zapomnianym
8) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes UODO).
Ponadto:
Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne. Jednakże niepodanie danych osobowych może skutkować brakiem możliwości korzystania z akcji promocyjnych, otrzymywania informacji o promocjach, wydarzeniach, akcjach i ofertach specjalnych, w tym informacji spersonalizowanych. W dalszej kolejności niepodanie danych osobowych może skutkować brakiem możliwości sporządzenia projektu umowy oraz zawarcia umowy rezerwacyjnej, deweloperskiej, przeniesienia własności czy przekazania lokalu. Dbałość o dane osobowe Naszych Klientów i ich bezpieczeństwo zawsze była dla nas bardzo ważna i dokładamy wszelkiej staranności, aby dane Naszych Klientów pozostały bezpieczne.

    SKONTAKUJ SIĘ Z NAMI